خارجی
 
 Atago                             AND                              IKA                                 Velp                                Memmert 
Drager                            Brand                             Elma                          Metrohm                                    HANA 
 Hettich                          Heidolph                            GFL                          Labomed                                        TGI 
Brookpield                       Jenway                          Hamilton                         WTW                                         Hack 
Mettler                               APEL                        Dragon Lab                                  Testo 
Whatman                           Fintech                         Mtops                                    Glassco 
unico                              Olympus                       Satorius                                Aqualytic
Agilent technologies                  Binder                                 Palintest
Chemetrics                      Eppendorf                       Funk GErBer 
Simax                               Isolab                        SchattDa
 
                                                                    داخلی
 
1- فاطر الکترونیک                                   2- فن آزما گستر 
3- بهداد                                                 4- پارسیان طب   
5-ریحان طب                                           6-الک دماوند
7- فر آزما                                                8- صنایع بخشی