1. اسید سولفوریک
 2. اسید کلریدریک
 3. اسید نیتریک
 4. اسید فسفریک
 5. اسید سیتریک
 6. متابی سولفیت سدیم
 7.  سود پرک
 8. آب ژاول
 9. آب اکسیژنه
 10. تری سدیم فسفات
 11. اسید اسکوربیک  
 12. سدیم بنزوات
 13. پتاسیم سوربات
 14. بتاکارتن
 15. کلیه مواد افزودنی خوراکی
 16. کلیه مواد شیمیایی مورد نیاز صنایع بر اساس سفارش