کیت های اندازه گیری

  1. کیت اندازه گیری سختی کل                     2- کیت اندازه گیری OTO

    3-کیت اندازه گیری DPD                             4- کیت اندازه گیری کلیه آنیون ها

   5- کیت اندازه گیری کلیه کاتیون ها               6-کیت اندازه گیری ازن

   7- کلیه استاندارد های محلول سازی             8- کلیه بافرها

  Gas detecter                                                 10- Detecter Tube

    11- Sampel cell   

 

                                              کمپانی ها

_________________________________________________________________

 

                   ایرانی                                          خارجی

                   واهب                                       palin test

                 کاریز آب                                      laviband

                اراک شمی                                     Derager

            کلرسنج لرستان                                   Gastec

                                                                      Hack